Contacte

Les dades personals facilitades a través d'aquest lloc web, seran recollits en fitxers titularitat de Galma NEW, SL amb la finalitat de gestionar, administrar i prestar-li els serveis o facilitar-li els continguts que ens sol·liciti. Les dades obligatòries de cada formulari, seran identificats com a tal, provocant la falta de subministrament d'aquesta informació o el subministrament de dades incorrectes, que no pugui prestar-li els serveis o continguts que sol·liciti.

L'usuari dóna consentiment del tractament de les seves dades amb les finalitats descrites. Així mateix l'informem que podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, identificant-se com usuari del lloc web i concretant la seva sol·licitud mitjançant escrit dirigit a l'adreça giro-klinic@medicinaycirugiaestetica.cat o correu ordinari dirigit Galma NEW, SL, Carrer Serra de Vall Lloreda, 6, 17003 de Girona així com mitjançant els formularis establerts a l'efecte en l'adreça anteriorment indicada.

Navega...
Màxim 5MB per fitxer i 10MB entre tots els fitxers del formulari