Augment del gruix del penis

Tractament mitjançant ac. hialurònic per a augmentar el gruix del penis.