Manual pacient

1. Admissió, registre i visita informativa
 
El primer pas abans d'iniciar qualsevol tractament és tenir una primera consulta amb l'especialista, en ella, se li proporcionarà exhaustiva informació relativa al seu cas i assessorament complet sobre totes les possibilitats de tractament i les expectatives de millora en el seu problema, i també se li realitzarà una imprescindible i minuciosa història clínica pel propi metge que la tractarà.
 
2. Què portar a la clínica
 
Serà de gran utilitat que porti tots els antecedents mèdics que tingui en el seu poder: anàlisi de l'últim any, informes mèdics i quirúrgics, així com una llista de la medicació que pugui estar prenent en l'actualitat.
 
3. Recomanacions per a fumadors
 
És necessari reduïr el consum de tabac al mínim possible, màxim tres cigarrets al dia, durant els deu dies previs a la intervenció. La correcta oxigenació dels teixits tractats és fonamental per a una correcta evolució del procediment terapèutic.
 
4. Si se sotmetrà a una intervenció quirúrgica
 
Ha d'estar en dejú total (ni tan sols aigua) des de les 12 de la nit del dia anterior, no és necessàri si la intervenció es realitzarà sota anestèsia local.
 
No prendre cap medicament que contingui aspirina (àcid acetilsalicílic) durant els deu dies previs a la intervenció.
 
Eliminar el consum del tabac.
 
Si és possible, triar la intervenció en una data que no coincideixi amb els dies de la menstruació.
 
5. Obligacions
 
Són obligacions del pacient:
 
Seguir puntualment les indicacions del professional mèdic.
Acudir a les citacions post tractament.
No ocultar informació al personal mèdic sobre les seves circumstàncies de salut i  hàbits com fumar, consum d'alcohol o drogues de qualsevol tipus.
Comunicar les expectatives reals que vol obtenir amb el tractament sol·licitat.